• Εγγραφή

Home

 

Ο Απόστολος Παύλος πηγαίνοντας στην Έφεσο βρήκε κάποιους μαθητές και τους ρώτησε:“Ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού επιστεύσατε;οι δε είπον προς αυτόν·
Αλλ’ ουδέ αν υπάρχη Πνεύμα Άγιον ηκούσαμεν”. (Πράξεις 19:02) Ο Λόγος Του Θεού μας μιλάει σχετικά με το Πνεύμα το Άγιο. Αλήθεια, τί είναι το Πνεύμα το Άγιο; Είναι κάποια δύναμη; Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος; Υπάρχει Πνεύμα Άγιο; Μπορεί κάποιος ακόμα και σήμερα να λάβει Πνεύμα Άγιο;
 
 Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε πως το Πνεύμα το Άγιο δινόταν στους ιερείς, στους προφήτες και στους βασιλείς. Δεν δινόταν σε όλο το λαό.
Μέσα όμως στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε πως ο Θεός είναι τριαδικός. Πατήρ Υιός και Πνεύμα Άγιο. Ένα σημείο που φανερώνεται η τριαδικότητα του Θεού είναι κατά την βάπτιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπου ακούστηκε η φωνή του πατέρα Θεού να λέει: “Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην”και το Πνεύμα Του Θεού να κατεβαίνει εν μορφή περιστεράς. (Ματθαίος 3:17).
 
Το Πνεύμα το Άγιο είναι πρόσωπο και μάλιστα έχει και κάποια χαρακτηριστικά. Έχει συναισθήματα π.χ. Λυπάται:“Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίσθητε διά την ημέραν της απολυτρώσεως”. ( Εφεσίους δ: 30). Έχει βουλή και μοιράζει χαρίσματα: “Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό Πνεύμα, διανέμον ιδία εις έκαστον καθώς θέλει.”(Α Κορινθίους 12:11). Μιλάει: “Είπε δε το Πνεύμα προς τον Φίλιππον·”(Πράξεις 8:29, 10:19, 13:2), Δεν είναι έτσι απλά μία αόριστη δύναμη.
 
Το ερώτημα είναι: γίνεται κάποιος ακόμα και σήμερα να λάβει το Πνεύμα το Άγιο;
 
 Διαβάζοντας στις Πράξεις των Αποστόλων κεφάλαιο β, βλέπουμε πως την ημέρα της Πεντηκοστής οι απόστολοι έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, όπως τους είχε υποσχεθεί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός: “Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα, και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, διά να μένη μεθ' υμών εις τον αιώνα,το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη, διότι δεν βλέπει αυτό ουδέ γνωρίζει αυτό· σεις όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει μεθ' υμών και εν υμίν θέλει είσθαι. Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς· έρχομαι προς εσάς”.(Ιωάννης 14:16-18)
 Το Πνεύμα το Άγιο το έλαβαν οι Απόστολοι όχι για να μπορούν να μιλήσουν διάφορες διαλέκτους για να κηρύξουν το Λόγο Του Θεού, αλλά για να πάρουν δύναμη και να μπορούν να γίνουν μάρτυρες όσων είδαν και να πιστέψουν και άλλοι άνθρωποι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο απόστολος Πέτρος.
 
Πριν έρθει η επαγγελία Του Πατρός τον βλέπουμε να αρνείται τον Χριστό. Αφού όμως έλαβε το Πνεύμα το Άγιο τον βλέπουμε να είναι ένας δυνατός κήρυκας και απόστολος του Ιησού Χριστού, που αν και ψαράς στο επάγγελμα έχει σοφία στο Λόγο του και μέσω αυτού ο Θεός σώζει πολλές ψυχές. 
 
Βλέπουμε λοιπόν πως την ημέρα της Πεντηκοστής οι απόστολοι έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο και μίλησαν ξένες γλώσσες. Πολλοί από το πλήθος που τους άκουσαν είπαν ότι είναι μεθυσμένοι. Όμως ο Πέτρος ξέρει ότι υπάρχει επαγγελία από τον Θεό με τον προφήτη Ιωήλ: “Και εν ταις εσχάταις ημέραις, λέγει ο Θεός, Θέλω εκχέει από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας, και οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδεί οράσεις, και οι πρεσβύτεροί σας θέλουσιν ενυπνιασθή ενύπνια· και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις θέλω εκχέει από του Πνεύματός μου, και θέλουσι προφητεύσει· ” (Πράξεις β: 17-18).
 
 
Και συνεχίζοντας λέει: “Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών. ” (Πράξεις β: 38-39).
 
 Ακούμε πολλούς να λένε πως το Πνεύμα το Άγιο δινόταν μόνο τότε, κάτι το οποίο είναι λάθος. Ο απόστολος Πέτρος όμως στο κήρυγμά του αναφέρει πως η επαγγελία είναι για τα τέκνα σας αλλά και προς ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΣ ΜΑΚΡΑΝ όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Άρα λοιπόν δεν ήταν μόνο για τότε αλλά είναι για όσους θα πιστέψουν στο Θεό. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να λάβει το Πνεύμα το Άγιο καθώς είναι η επαγγελία του Πατρός.
 
 Πολλοί επίσης δυσκολεύονται να καταλάβουν πως γίνεται οι άνθρωποι που λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο να γλωσσολαλούν.Ας δούμε λοιπόν τι λέει ο Λόγος Του Θεού.
 
 Πάλι στις Πράξεις των Αποστόλων βλέπουμε οι απόστολοι πως: “επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν. ” (Πράξεις 2:4). Δεν ήταν από το μυαλό τους αλλά το Πνεύμα ήταν αυτό που τους έδιδε να ομιλούν.
 Σε άλλο σημείο της γραφής ο Απόστολος Παύλος γράφει: “ακολουθείτε την αγάπην· και ζητείτε μετά ζήλου τα πνευματικά, μάλλον δε το να προφητεύητε. Διότι ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον δεν λαλεί προς ανθρώπους, αλλά προς τον Θεόν· διότι ουδείς ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια· ο δε προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορίαν. Ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον εαυτόν οικοδομεί, ο δε προφητεύων την εκκλησίαν οικοδομεί. ” (Α Κορινθίους 14:1-4).
 
 Συμπεραίνουμε λοιπόν πως ακόμα και σήμερα με την βάπτιση του Αγίου Πνεύματος ο άνθρωπος λαλεί μυστήρια. Διότι ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον δεν λαλεί προς ανθρώπους, αλλά προς τον Θεόν. Άρα λοιπόν γλωσσολαλιά υπάρχει και αναφέρεται μέσα το Λόγο Του Θεού και είναι η απόδειξη ότι ο άνθρωπος βαπτίστηκε μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. (Πράξεις 2:4, 10:46, 19:6)
 
Και τι γίνεται όταν ο άνθρωπος βαπτιστεί μέσα στο Πνεύμα το Άγιο;
 
 Έρχεται ο Θεός και κατοικεί μέσα του εν δυνάμει. Απελευθερώνεται η δύναμη του Θεού μέσα στον άνθρωπο για να μπορεί να νικάει τη σάρκα, τον εχθρό της ψυχής μας και να είναι αποτελεσματικός μάρτυρας του Ιησού Χριστού μέσα σε ένα κόσμο αμαρτίας.
 
Κλείνοντας μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί: Δεν αρκεί μόνο η αναγέννηση; Δεν αρκεί μόνο η σωτηρία; Χρειάζεται και το βάπτισμα μέσα στο Πνεύμα το Άγιο; Η απάντηση είναι ναι χρειάζεται... Για να μπορέσουμε να περπατήσουμε στον κόσμο αυτό μαζί με το Χριστό. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Είναι δύσκολο χωρίς την δύναμη του Πνεύματος Του Αγίου να σταθούμε και να μείνουμε μακριά από όλα αυτά που προσφέρει ο κόσμος. Μακριά από την αμαρτία.
Αυτός που βαπτίζει το πιστό μέσα στο Πνεύμα το Άγιο είναι ο Αναστημένος Κύριος Ιησούς Χριστός (Ματθαίος 3:11, Ιωάννης 1:33, Πράξεις 2:33).
 
Εσύ λοιπόν που διαβάζεις αυτά τα λόγια έχεις γευτεί την χαρά και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου; Αν όχι μην χάνεις καιρό. Η επαγγελία του Πατρός είναι και για εσένα. Ζήτησε τον Ιησού Χριστό στην ζωή σου και δές ότι μόνο ο Χριστός μπορεί να σου δώσει αιώνια ζωή.
 
Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε;
 
“Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών.”(Πράξεις 2: 38-39).
 

” Βρέφος βρέθηκε ζωντανό μέσα στο φέρετρό του.
 
Ένα κοριτσάκι που γεννήθηκε νεκρό σε πόλη της Αργεντινής, βρέθηκε ζωντανό δώδεκα ώρες αργότερα, μέσα στο μικρό φέρετρό του, στο νεκροτομείο του νοσοκομείου .. Το γεγονός ότι το βρέφος ζούσε διαπιστώθηκε χάρη στην επιμονή της μητέρας του, η οποία ζητούσε συνεχώς να το ξαναδεί .. ήδη διενεργείται έρευνα για το πώς κατέληξε να δηλωθεί θνησιγενές το μωρό.
 
«Πήγα τη νύχτα, μαζί με το σύζυγό μου, να βρούμε το μικρό φέρετρο», είπε στους δημοσιογράφους η μητέρα, Ανάλια Μπόιτερ. «Ξαφνικά άκουσα ένα στεναγμό: ήταν καλυμμένη με ένα λεπτό στρώμα υγρασίας που έμοιαζε με σταγόνες δροσιάς», πρόσθεσε.  .. Οι γονείς, που αρχικά ήθελαν να βαφτίσουν την κόρη τους Λουσιάνα Αμπιγκέιλ, επέλεξαν τελικά δύο πιο ταιριαστά ονόματα από την Καθολική παράδοση και θα την αποκαλούν Λους Μιλάγρος, που σημαίνει «Φως του Θαύματος»”.
 
(Καθημερινή – ΑΜΠΕ,  10-4-2012)
Η ζωή του ανθρώπου είναι στα χέρια του Θεού. Η ζωή όλων μας είναι στα χέρια του Θεού. Ο Ιωάννης ξεκινά το ευαγγέλιό του λέγοντάς για το Λόγο, για το Χριστό, ότι “Θεός ήτο ο Λόγος” κι ότι “εν Αυτώ ήτο ζωή και η ζωή ήτο το φώς των ανθρώπων” (Ιωάνν. 1,2-4). Ο ίδιος ο Χριστός μας ομολόγησε “εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή” (Ιωάνν. 14-6) “καθώς ο Πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ούστινας θέλει ζωοποιεί”(Ιωάνν.5-21).
 
Στο θαυμαστό αυτό γεγονός βλέπουμε πως οι άνθρωποι, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, με την επιστημονική και εμπειρική τους γνώση, προφανώς έκαναν ότι μπορούσαν για να κρατήσουν στη ζωή αυτό το βρέφος και προφανώς από τα κλινικά του συμπτώματα διαπίστωσαν τελικά το θάνατό του. Πολλοί μπορεί να μιλήσουν για λάθος, για αμέλεια, για σπάνιο φαινόμενο ανάνηψης.
 
Σημασία όμως έχει ότι ο Θεός δεν είχε πει την τελευταία Του λέξη γι’ αυτό το παιδάκι. Το θέλημα του Θεού ήταν να ζήσει. Η αγάπη της μητέρας για το παιδί της, ο πόθος της να το δει για μια τελευταία φορά, έστω και νεκρό, την οδήγησε τη νύχτα κοντά του. Όλοι το θεωρούσαν νεκρό, μα ο Θεός, βλέποντας τον πόνο της ψυχής της κι ακούγοντας ίσως την προσευχή της,  της το χάρισε και πάλι ζωντανό.
 
Όπως μια μέρα, πριν 2.000 χρόνια, στην είσοδο της εβραϊκής πόλης Ναϊν, καθώς πλήθος κατοίκων της πόλης συνόδευε θρηνώντας ένα νεκρό νεαρό αγόρι προς τον τάφο, ο Ιησούς σταμάτησε τη νεκρική πομπή, ανέστησε με ένα Του λόγο το νεκρό παιδί και το χάρισε ζωντανό στην απελπισμένη μητέρα του (Λουκ.7,11-17). Γιατί Αυτός είναι η Ζωή και η Ανάσταση.
 
Η αγάπη και η επιμονή αυτής της μάνας, μας δίνει ένα μάθημα. Όλοι μας δεν πρέπει να πάψουμε να προσευχόμαστε με πίστη και ελπίδα στο Θεό για τη θεραπεία του σώματος αλλά κυρίως και για τη σωτηρία της ψυχής, τόσο για τον εαυτό μας, όσο και για τα αγαπημένα μας πρόσωπα και τους γνωστούς μας. Εκεί που για τον άνθρωπο δεν υπάρχει καμία ελπίδα, εκεί ο Θεός μπορεί να επέμβει και να αλλάξει τα πάντα. Φτάνει μόνο λίγη πίστη, “σαν τον κόκκο του σιναπιού”(Ματθ. 17-20).
 
Σήμερα, εάν είσαι ασθενής ή αν κάποιος δικός σου ασθενεί, αν τα προβλήματα της ζωής και τα λάθη σου σε έχουν καταβάλλει, αν νοιώθεις απελπισμένος, αν βρίσκεσαι σε αδιέξοδο, αν εξωτερικά συμπεριφέρεσαι φυσιολογικά αλλά μέσα σου νοιώθεις “νεκρός”, ακόμη κι αν οι γύρω σου σε θεωρούν “χαμένη υπόθεση” και σ’ έχουν εγκαταλείψει, μάθε ότι για το Χριστό δεν έχεις “τελειώσει”, αλλά αντίθετα είσαι πολύτιμος γι’ Αυτόν.
 
Εκείνος δεν μπορεί ούτε να σε ξεχάσει, ούτε να σε εγκαταλείψει. Το βλέμμα Του είναι στραμμένο πάνω σου. Στο Λόγο Του μας λέει “δύναται γυνή να λησμονήσει το θηλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μην ελεήσει το τέκνον της κοιλίας αυτής; αλλά και εάν αύται λησμονήσωσιν, Εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει. Ιδού, επί των παλαμών μου σε εζωγράφισα” (Ησαϊας, 49-15).
 
Ο Χριστός επάνω στο σταυρό ” τωόντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίσθη” (Ησαϊας, 53-4). Αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να θεραπεύσει το σώμα μας, αλλά κυρίως να ζωοποιήσει την ψυχή μας. Ένας ληστής που είχαν σταυρώσει δίπλα του, πιστεύοντας σ’ Αυτόν και μετανοώντας, πέρασε από το θάνατο στην Αιώνια Ζωή κοντά στην παρουσία του Θεού.
 
“Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούων τον λόγον μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με, έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβη εκ του θανάτου εις την ζωήν” (Ιωάνν. 5-24).
Το φως του θαύματος είναι ο Χριστός. Περιμένει να ακούσει τη φωνή της δέησής μας για να επέμβει, να λύσει προβλήματα και να ευλογήσει τη ζωή μας.
 

 

“Προσέχετε λοιπόν πως να περιπατήτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλ’ ως σοφοί,εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, διότι αι ημέραι είναι πονηραί.Διά τούτο μη γίνεσθε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου” (Εφεσίους 5:15-17)
 
Στις μέρες μας εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων συρρέουν στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσηςγια να συμμετέχουν στην επικοινωνιακή σχέση που προσφέρεται μέσα από το διαδίκτυο.
 
Το φαινόμενο είναι σχετικά καινούριο καθώς παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2002 με το Friendster και ακολούθως το 2004 με το Facebook, που αποτελεί και το δημοφιλέστερο, με 800 εκατομμύρια χρήστες (2012). Άλλα γνωστά δίκτυα είναι το MySpace, Youtube, Blogger, Flickr, Tweeter, hi5 κλπ.
 
Αποτελούν αυτά τα δίκτυα τον επόμενο μεγάλο ιεραποστολικό αγρό ή συνιστούν τεράστιο χάσιμο χρόνου και εγκυμονούν κινδύνους που ήδη έχουν αρχίσει να διαφαίνονται; Μπορεί ένας Χριστιανός να λαβαίνει μέρος σε αυτά; Τι πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος χρήστης, οι γονείς και όσοι είναι υπεύθυνοι για τη διαποίμανση ψυχών;
 
Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά καθορίζεται από το κατά πόσο μπορούμε με ειλικρίνεια να ζητήσουμε από το Θεό να ευλογήσει και να χρησιμοποιήσει τη δραστηριότητα αυτή για τη δόξα Του και για τη σωτηρία ψυχών. 
 
“Είτε λοιπόν τρώγετε είτε πίνετε είτε πράττετέ τι, πάντα πράττετε εις δόξαν Θεού.Μη γίνεσθε πρόσκομμα μήτε εις Ιουδαίους μήτε εις Έλληνας μήτε εις την εκκλησίαν του Θεού,καθώς και εγώ κατά πάντα αρέσκω εις πάντας, μη ζητών το ιδικόν μου συμφέρον, αλλά το των πολλών, διά να σωθώσι” (Α Κορινθίους 10:31-33).
 
Σύμφωνα με πρόσφατη εργασία (1) το 36% των Ελλήνων χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα για διάφορους σκοπούς. Η ενασχόληση εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στους νέους: το 79% μεταξύ των ηλικιών από 13 έως 17 ετών και το 72% μεταξύ των ηλικιών από 18 έως 24 ετών ασχολούνται με τα κοινωνικά δίκτυα.
 
Με λίγα λόγια οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων (και θα αναφερόμαστε στο πιο δημοφιλές το Facebook) μπορούν να εγγραφούν σε αυτό καταχωρώντας προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, επίθετο, φύλλο, ηλικία και ηλεκτρονική διεύθυνση. Δημιουργούν λοιπόν το λεγόμενο προφίλ τους και εκεί μπορούν να αναρτήσουν προσωπικά τους στοιχεία όπως φωτογραφίες, video, σπουδές, επάγγελμα, προσωπική κατάσταση, καθημερινή ενασχόληση κλπ.
 
Μπορούν να «ψάξουν» μέσα στο διαδίκτυο και να βρουν παλιούς τους φίλους με τους οποίους δεν έχουν πλέον επαφή. Αν τους βρουν μπορούν να τους ζητήσουν να συνδεθούν σαν «φίλοι». Αν γίνουν αποδεκτοί έχουν τη δυνατότητα να «δουν» όλο το προφίλ τους όπως και οι άλλοι το δικό τους. Όμως δεν βλέπουν και βλέπονται μόνο από το συγκεκριμένο «φίλο» αλλά και από όλους τους φίλους του φίλου και πάει λέγοντας.
 
Με τις νέες εφαρμογές μπορείς σε πραγματικό χρόνο (online) να στείλεις και να δεχθείς μηνύματα και να συνομιλήσεις. Όσο πιο πολλοί οι «φίλοι» σου, τόσο και πιο πολλά τα μηνύματα πάσης φύσεως που δέχεσαι.
 
Στο διαδίκτυο και στο Facebook εγγράφεσαι πολύ εύκολα και δωρεάν, αλλά στην πραγματικότητα ποτέ δεν μπορείς να ξεγραφτείς και ό,τι έχεις καταχωρήσει στο προφίλ σου είναι ουσιαστικά μόνιμο (στο διαδίκτυο) και ορατό από όλους.
 
Η 7η Φεβρουαρίου εορτάζεται σαν ημέρα του ασφαλούς διαδικτύου. Με αφορμή λοιπόν την επέτειο αυτή ανακοινώθηκαν νέα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι ενώ το 2007 σαν πρώτη αιτία εθισμού-εξάρτησης στο διαδίκτυο ήταν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, σήμερα η πρώτη αιτία είναι οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης-Facebook.
 
 Ήδη επιστήμονες και δημοσιογράφοι έχουν ευθαρσώς διατυπώσει τη θέση ότι το facebook μας κάνει δυστυχισμένους (1). Οι κυριότεροι λόγοι είναι οι εξής:
1. Άγχος εκ συγκρίσεως: Μεταξύ των χρηστών δημιουργείται μια σχέση επίδειξης    και ανταγωνισμού καθώς συγκρίνουμε το σύνολο της ζωής μας με το καλύτερο 1% της ζωής των φίλων μας, θέτοντας ακατόρθωτα πρότυπα.
 
2. Κατακερματισμός του χρόνου: Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι είναι λιγότερο «παρόντες» όπου και αν βρίσκονται. Από τη μια μεριά χάνονται απίστευτες ώρες μέσα σε ανούσιες συνομιλίες, άσκοπες αναρτήσεις και προσπάθειες συντήρησης μιας ψεύτικης εικόνας και από την άλλη ο άνθρωπος δεν μπορεί να επικεντρωθεί και να εστιάσει την προσοχή του στα σημαντικά ζητήματα της οικογένειας και της εργασίας του καθώς συνεχώς αναρωτιέται και αποσπάται με την ιδέα κάποιας νέας ανάρτησης στο facebook.
 
3. Μείωση των στενών διαπροσωπικών σχέσεων: Καθώς το facebook συνεχίζει να προσθέτει νέα χαρακτηριστικά για να μας ελκύσει να συνδεθούμε πιο αποτελεσματικά σε απευθείας σύνδεση, η μάχη για να διατηρηθούν οι εκτός διαδικτύου σχέσεις θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη.
 
4. Ο καθένας δίνει και δέχεται συμβουλές – ιατρικής, ψυχολογικής, εκπαιδευτικής και θεολογικής φύσεως – από μη αρμοδίους. Το αποτέλεσμα είναι να παρακάμπτεται ο ειδικός που έχοντας τις κατάλληλες γνώσεις μπορεί και ξέρει να επιμεληθεί του προβλήματος, με τραγικές πολλές φορές επιπτώσεις.
 
5. Δημιουργία facebook-διδασκάλων: Ένα ιδιαίτερα οξύ πρόβλημα μέσα στους χώρους της εκκλησίας είναι η ανάδειξη ατόμων που δεν έχουν κάποια επίσημη θέση μέσα στην εκκλησία (πρεσβύτερος, εργάτης) αλλά ξεμοναχιάζουν και καθοδηγούν ψυχές μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Μέσα στην εκκλησία παραμένουν άπραγοι και αδρανείς αλλά μπορεί να δαπανήσουν ώρες ώστε να «στηρίξουν» μια μεμονωμένη και σκανδαλισμένη ψυχή μέσα από τα δίκτυα αυτά.
 
6. Οι διαφημίσεις που περιβάλλουν το προφίλ του χρήστη: Πάσης φύσεως δελεασμοί και προκλήσεις-διαφημίσεις που εύκολα παρασέρνουν το νέο και τη νέα σε απρεπείς και επιζήμιες ιστοσελίδες. Το πρόβλημα αυτό ενισχύεται από το γεγονός της «ανωνυμίας» που προσφέρει το διαδίκτυο.
 
7. Άρση των συστολών όταν δεν υπάρχει διαπροσωπική επικοινωνία: Είχε παρατηρηθεί στην αρχή με τα μηνύματα που εύκολα αντάλλαζαν οι νέοι μεταξύ τους μέσα από τα κινητά. Μετά ήρθαν τα εικονο-μηνύματα και τώρα το facebook, όπου εξαιτίας της έλλειψης διαπροσωπικής επικοινωνίας με τους εκάστοτε συνομιλητές, «φίλους», αίρονται οι όποιες συστολές και ο καθένας ανεβάζει περιεχόμενο, για το οποίο ενδέχεται να ντρέπεται στο μέλλον. Επίσης, επειδή τα πάντα καταγράφονται δεν είναι λίγες οι φορές που χρήστες καλούνται να απολογηθούν για κάτι που έγραψαν χρόνια πριν και πλέον δεν τους εκφράζει.
 
8. Κλοπή προσωπικών δεδομένων: Η συμμετοχή και η παροχή προσωπικών δεδομένων σε ιστότοπους δυστυχώς δεν είναι ασφαλής και ο χρήστης δεν μπορεί να γνωρίζει αν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται με τρόπους που ίδιος δεν εγκρίνει.
 
9. Η παρενόχληση και η εξαπάτηση από εντελώς άγνωστα μέλη του κοινωνικού δικτύου χωρίς τη δυνατότητα αποτροπής ή αντιμετώπισης τέτοιων ενεργειών. Πολλά νεαρά άτομα είναι διατεθειμένα να συναντηθούν με πρόσωπα που γνώρισαν στους ιστοτόπους.
 
10. Ο κίνδυνος του ναρκισσισμού, δηλαδή της υπερβολικής αγάπης του εαυτού μας και της ακραίας ενασχόλησης και προβολής του εαυτού μας, που είναι συνυφασμένα με τα αυτό-επιμελή αυτά ιστολόγια.
 
Βέβαια το θέμα είναι πολύ μεγάλο και σίγουρα θα μας απασχολήσει και πάλι στο μέλλον.
 

 

Α. Ονόματα του Αγίου Πνεύματος
 
1) Πνεύμα Θεού (Α’ Κορινθίους 2:11) 
2) Πνεύμα Χριστού (Ρωμαίους 8:9) 
3) Πνεύμα Κυρίου (Β’ Κορινθίους 3:18) 
4) Πνεύμα Υιοθεσίας (Ρωμαίους 8:15) 
5) Πνεύμα Αληθείας (Ιωάννης 14:17 & 15:26) 
6) Πνεύμα Ελευθερίας (Β’ Κορινθίους 3:17) 
7) Πνεύμα Σοφίας, συνέσεως, βουλής, δυνάμεως, γνώσεως, φόβου Κυρίου, πνεύμα Κυρίου (Ησαϊας 11:2) 
8) Παράκλητος (Ιωάννης 14:16, 15:26, 16:7) α) Συνήγορος β) Βοηθός 
9) Δυνάμεως – αγάπης –σωφρονισμού (Β’ Τιμόθεου 1:7) 
 
Β. Η φύση του Αγίου Πνεύματος
 
1) Δεν είναι δύναμη αλλά πρόσωπο που έχει δύναμη. Είναι προσωπική υπόσταση (Ιωάννης 16:7-8). Εκείνος και ο Παράκλητος = γένος αρσενικό (Πράξεις 15:28 & Εφεσίους 4:30). Όταν αναφέρεται ο Χριστός στο Άγιο Πνεύμα μιλάει πάντα σε γένος αρσενικό (Ιωάννης 14:26 & 16:13 & 15:26 & 16 :7,8,13)
 
2) Το Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσιο, αχώριστο και ίσο με τον Πατέρα και τον Υιό.
 
Α’ Κορινθ. 2:10 Όπως το πνεύμα του ανθρώπου αχώριστο από τον άνθρωπο έτσι και το πνεύμα του Θεού από τον Θεό, είναι δηλ. ομοούσιο και αδιαίρετο. 
 
Ιωάννης 15:26 Εκπορεύεται παρά του Πατρός. Όχι εκπορεύσεται αλλά εκπορεύεται δηλ. συνεχώς. Το γαρ εκπορευόμενον αχώριστον εξ ου εκπορεύεται. 
 
Ιωάννης 14:16 & 26 & Α’ Ιωάννη 2:1 Παράκλητος ο Ιησούς Χριστός όπως Παράκλητος και το Άγιο Πνεύμα, άρα η ίδια ουσία και φύση. 
 
Εβραίους 9:14 & Ιωάννης 14:16 Το Άγιο Πνεύμα είναι αιώνιο όπως ο Πατέρας 
 
Ιωάννης 16:13-14 & Ιωάννης 14:10 Ο Χριστός λέει ακριβώς τα ίδια λόγια για το Άγιο Πνεύμα και τον εαυτό του είναι δηλ. μία η γνώση του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος 
 
Ρωμαίους 15:19 Είναι παντοδύναμο 
 
(Α’ Κορινθίους 12:11) Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί και ουκ ενεργείται βουλεύεται και ου κελεύεται. Είναι Θεός.
 
Α’ Κορινθίους 12:6 & 11 Είναι κυρίαρχο 
 
Πράξεις 5:3-4 Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός 
 
Ματθαίος 28:19 Το Άγιο Πνεύμα ίσο με τον Πατέρα και Υιό 
 
Β’ Κορινθίους 13:14 Τριαδικός Θεός ο Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα
 
Γ. Το έργο του Αγίου Πνεύματος
 
1) Αναγεννά (Ιωάννης 3:5)
2) Δημιουργεί και δίνει ζωή (Γέννεση 1:26-27) 
3) Βαπτίζει τον πιστό (Πράξεις 2:3) 
4) Βαπτιζόμαστε εν ύδατι στο όνομα του Αγίου Πνεύματος (Ματθαίος 28:19) 
5) Σφραγίζει τον πιστό (Εφεσίους 1:13-14 & Εφεσίους 4:30) 
6) Μιλάει στον άνθρωπο (Πράξεις 10:19 & 8:26 & 1:16, Α’Πέτρου 1:11-12, Β’ Πέτρου 1:21) 
7) Είναι ο εμπνευστής των Γραφών (Β’ Πέτρου 1:21 & Β’ Τιμόθεου 3:16) 
8) Χρείει και αποστέλλει εργάτες (Πράξεις 13:2 & Πράξεις 20:28)
9) Ανέστησε τον Ιησού Χριστού εκ νεκρών (Α’ Πέτρου 3:18 Πράξεις 2:24) 
10) Είναι πηγή χαρισμάτων (Α’ Κορινθίους 12:7-11) 
11) Προσεύχεται για μας και μας βοηθάει στις αδυναμίες (Ρωμαίους 8:26) 
12) Παράκλητος –παρηγορεί (Ιωάννης 14:15-18) 
13) Οδηγεί και εμποδίζει τα παιδιά του Θεού (Πράξεις 16:6,7 & 10 & Ιωάννης 16:13) 
14) Αγιάζει (Ρωμαίους 15:16 & Α’ Κορινθίους 6:11) 
15) Κατοικεί με τους αγίους (Ιωάννης 14:16-17, Α’Κορινθίους 6:19 & Α’Κορινθίους 3:16) 
16) Μαρτυρεί (Εβραίους 10:15 & Α’ Ιωάννη 5:7-8) 
17) Ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας – δικαιοσύνης – κρίσεως (Ιωάννης 16:8-11) 
18) Δίνει χαρά στους αγίους (Ρωμαίους 14:17 & Γαλάτας 5:22 & Α’ Θεσσαλονικείς 1:6) 
19) Πληθύνει την εκκλησία (Πράξεις 9:31) 
20) Δοξάζει τον Χριστό (Ιωάννης 16:14) 
21) Μαρτυρεί για τον Χριστό (Ιωάννης 15:26) 
22) Μεταδίδει την αγάπη του Χριστού (Ρωμαίους 5:3-5)
23) Μεταδίδει ελπίδα (Ρωμαίους 15:13 & Γαλάτας 5:5) 
24) Διδάσκει (Ιωάννης 14:26 & Α’ Κορινθίους 12:3) 
25) Ερευνά τα πάντα (Α’ Κορινθίους 2:10-12 & Ρωμαίους 11:33-34) 
26) Εργάζεται κατά το δικό του θέλημα (Α’ Κορινθίους 12:11) 
27) Ο Ιησούς Χριστός δια του Αγίου Πνεύματος εκβάλλει δαιμόνια (Ματθαίος 12:28) 
28) Δίνει δύναμη, αγάπη, σωφρονισμό στον πιστό (Β’ Τιμόθεου 1:7) 
29) Μαρτυρεί για την υιοθεσία μας (Ρωμαίους 8:15-16) 
30) Αναγγέλλει τα μέλλοντα (Ιωάννης 16:13) 
 
Δ. Σε ποια καρδιά επιτυγχάνει το Άγιο Πνεύμα
 
1) Σε αυτούς που φυλάνε τον Λόγο του Θεού (Ιωάννης 14:15-18 & 15:10 & 15:14 & 21:23) 
2) Εις τους πειθαρχούντας ( Πραξεις 5:32) 
 
Ε. Σε ποια καρδιά αποτυγχάνει το Άγιο Πνεύμα 
 
1) Σε αυτούς που αναφέρονται στο Άγιο Πνεύμα (Πράξεις 7:51) 
2) Σε αυτούς που λυπούν το Άγιο Πνεύμα (Ησαϊας 63:10 & Εφεσίους 4:30) 
3) Σε αυτούς που σβήνουν το Άγιο Πνεύμα (Α’ Θεσσαλονικείς 5:19) 
4) Σε αυτούς που πειράζουν το Άγιο Πνεύμα (Πράξεις 5:9)
 

«Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων πρός εμέ, Κύριε, Κύριε· αλλ΄ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς» (Κατά Ματθ. ζ΄21).

 
Ο Χριστός ανέπτυσσε την επί του Όρους όμιλια του, διδάσκοντας τους μαθητές του και τους όχλους που είχαν μαζευτεί, για να τον ακούσουν.
Ο Ιησούς έχει ξεκινήσει το ευαγγελιστικό του έργο, κηρύττοντας ως απεσταλμένος από το Θεό Πατέρα το ευαγγέλιο (την καλή αγγελία για το ανθρώπινο γένος) για την σωτηρία του από την αμαρτία και το θάνατο.
 
Σκοπός της ελεύσεως του Χριστού στο κόσμο, εκτός από την σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, πληρώνοντας εκείνος για τις αμαρτίες μας, ως αμνός του Θεού (Ησαϊας νγ΄7), ήταν να κηρύξει το ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη όπως ονομάζουμε σήμερα.
 
Ποιά ήταν όμως η αφορμή των λόγων αυτών από τον Κύριο; Η πλειονότητα των ανθρώπων που πίστευαν στον αληθινό Θεό την εποχή εκείνη, οι Ισραηλίτες αρκούνταν στις εξωτερικές εκδηλώσεις της πίστεώς τους και δίδασκαν και διδάσκονταν την τυπολατρεία.
 
Αντίθετα ο Κύριος γνώριζε και τους αποκαλύπτει εδώ ότι η σωτηρία του ανθρώπου αρχίζει από την εσωτερική κάθαρση, τον αγιασμό της ψυχής και του πνεύματος, αυτό που ονομάζουμε εσωτερικό άνθρωπο, τα οποία έχουν σαν κατάληξη και συνοδεύονται από εξωτερικές και τυπικές εκδηλώσεις του ανθρώπου, που από μόνες τους όμως, είναι άσκοπες, ανούσιες και ενέχουν υποκρισία. Επιδίωξη του Χριστού είναι να θεραπευτούμε πνευματικά, να θεραπεύσει τον άνθρωπο από το σκοτάδι και την άγνοια, ώστε να μπορέσει να δει και να κατανοήσει την αλήθεια.
 
Το γνώριζαν αυτό οι άγιοι άνθρωποι του Θεού και πριν από την έλευση του Χριστού, το δίδασκε η Παλαιά Διαθήκη «Και είπεν ο Σαμουήλ, Μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις τα ολοκαυτώματα και εις τας θυσίας, καθώς εις το να υπακούωμεν της φωνής του Κυρίου; Ιδού, η υποταγή είναι καλητέρα παρά την θυσίαν, η υπακοή, παρά το πάχος των κριών» (Σαμουήλ Α΄ ιε΄22) κάτι όμως που ο λαός του Ισραήλ δεν ακολουθούσε.
 
Ο Κύριος μας αποκαλύπτει τα κριτήρια και τον τρόπο που πρόκειται να κρίνει τους ανθρώπους κατά την μέρα της κρίσεως. Ο Ιωάννης ο μαθητής του Κυρίου μας διηγείται στην Αποκάλυψη, όσα του φανέρωσε ο Ιησούς και μας περιγράφει για την ώρα της κρίσεως·
 
«Και είδον θρόνον λευκόν μέγαν, και τον καθήμενον επ'αυτού...και είδον τους νεκρούς μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ηνοίχθησαν· και βιβλίον άλλο ηνοίχθη, το οποίον είναι της ζωής· και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν τοίς βιβλίοις κατά τα έργα αυτών» (Αποκ. κ'11,12). Δεν θα αρκεστεί στο φαινόμενο που βλέπουμε εμείς ως άνθρωποι, αλλά θα εξετάσει τις πράξεις μας, τα ελατήρια των ενεργειών μας και τα κρύφια της καρδίας του ανθρώπου.
 
Η προσευχή είναι σπουδαία και απαραίτητη στην πνευματική πορεία μας, που από μόνη της δεν φθάνει επειδή πρέπει να συνυπάρχει μαζί με τις αρετές στην ψυχή του ανθρώπου. Για να εισέλθουμε στην βασιλεία των ουρανών θα πρέπει να επιδιώκουμε και να πράττουμε το θέλημα του Θεού.
 
Ο Απ. Παύλος μας λέει ξεκάθαρα ότι το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας, που μπορούμε να πετύχουμε μόνο όταν απέχουμε από την αμαρτία και πληρούμαστε Πνεύματος Αγίου «Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, να απέχησθε από της πορνείας· να εξεύρη έκαστος υμών να κρατή το εαυτού σκεύος εν αγιασμώ και τιμή· ουχί εις πάθος επιθυμίας, καθώς και τα έθνη τα μη γνωρίζοντα τον Θεόν» (Θεσ. Α' δ'3).
 
Γιατί όμως ο Ιησούς μιλώντας δεν είπε το θέλημα μου αλλά το θέλημα του Πατρός μου; Για να τιμήσει τον Πατέρα Θεό, αλλά και να καταστήσει σαφές ότι το θέλημα του Πατέρα δεν διαφοροποιείται από τον Υιό «Τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προς υμάς, απ'εμαυτού δεν λαλώ· αλλ' ο Πατήρ ο μένων εν εμοί, αυτός εκτελεί τα έργα» (κατά Ιωάννην ιδ'10).
 
Ας κάνουμε λοιπόν το θέλημα του Θεού με κάθε φροντίδα και προθυμία, όσοι γνωρίζουμε πως κάναμε πολλές αμαρτίες, ας ζητήσουμε από τον Κύριο να μας συγχωρέσει, να μας καταστήσει ο Κύριος έτοιμους για να τον υποδεχθούμε με αγαλλίαση την ημέρα του ερχομού Του και να ζήσουμε αιώνια κοντά Του.
 

 

“ Ο κλέπτης δεν έρχεται, ειμή διά να κλέψη και θύση και απολέση· εγώ ήλθον διά να έχωσι ζωήν και να έχωσιν αυτήν εν αφθονία.” (Ιωάννης 10:10).
 
Πέρασε σχεδόν απαρατήρητη στο πλατύ κοινό, η πρόσφατη (15-2-2012) δήλωση της Ολλανδικής ένωσης «Δικαίωμα στο Θάνατο», ότι σύντομα θα ανοίξει μια ιδιωτική κλινική, στην οποία θα ενεργείται ευθανασία και μάλιστα θα προσφέρει και «υπηρεσίες» κατ’ οίκον, για ανθρώπους που δεν μπορούν να πείσουν το γιατρό τους να την εφαρμόσει. 
 
Η ευθανασία χρησιμοποιείται  ως πρακτική στην Ολλανδία εδώ και δεκαετίες, ενώ ο νόμος την προβλέπει από το 2002, όταν είχε περάσει μία νομοθετική ρύθμιση, η οποία επέτρεπε στους γιατρούς να πραγματοποιούν ευθανασία σε ασθενείς που βιώνουν “διαρκές και ανυπόφορο” πόνο, μόνο όμως κατόπιν της ανεπηρέαστης επιθυμίας τους.
 
Οι συνήγοροι της ευθανασίας πιέζουν για την εφαρμογή της με πιο διευρυμένα κριτήρια που θα συμπεριλαμβάνουν άτομα που δεν έχουν τον πλήρη έλεγχο των σωματικών λειτουργιών τους, όπως επίσης και θεραπεύσιμους ασθενείς που επιθυμούν να πεθάνουν. Επίσης, υπό το πρωτόκολλο Groningen, η Ολλανδία επιτρέπει ακόμη την ευθανασία και στα νεογέννητα βρέφη τα οποία έχουν κάποια αναπηρία.
 
“Οι κινητές ομάδες ευθανασίας είναι μία ξεκάθαρη προσπάθεια να εξαλειφθούν οι ζωές των ατόμων με αναπηρία. Αυτό αποτελεί επίσης μία ειδική μορφή κακοποίησης ηλικιωμένων, οι οποίοι ενώ δεν θα είναι σε θέση να ζητήσουν ευθανασία θα πεθαίνουν από αυτές τις κινητές μονάδες” 
Πρόσφατα το θέμα βρέθηκε στη δίνη της προεκλογικής διαμάχης στη Γαλλία, όπου ο νόμος από το 2005 απαγορεύει ρητά την ευθανασία.
 
Το δύσκολο αυτό θέμα που έχει σημαντικές επιστημονικές, ηθικές, νομικές και πνευματικές πλευρές το θίγουμε για να δείξουμε πόσο η ανθρωπότητα χειραγωγούμενη  έχει απομακρυνθεί από τη μόνη αλήθεια, το Λόγο του Θεού και οδηγείται στο σκοτάδι.
Μια κοινωνία που συστηματικά διδάσκεται ότι ο κόσμος έγινε από μόνος του και ότι ο άνθρωπος δεν είναι παρά το απρόσωπο αποτέλεσμα τυχαίων μεταλλάξεων, δηλαδή τίποτε άλλο παρά ένα εξελιγμένο ζώο που εύκολα οδηγείται και στην επιλογή αυτή.
 
Και όμως ο Λόγος του Θεού, μας διδάσκει ότι Αυτός που δημιούργησε και συντηρεί όλο το Σύμπαν είναι ο Θεός, δια του Κυρίου Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω.(Γένεσις 1:1, Ιωάννης 1:3, Κολοσσαείς 1:16-17 κλπ).
Ιδιαίτερα δε για τον άνθρωπο αναφέρεται: “Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης. και ενεφύσησεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής, και έγεινεν ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν.” (Γέν. 2:7).
 
Από τη στιγμή της σύλληψης μέχρι τη στιγμή της αποδήμησης η ζωή του ανθρώπου είναι στην εξουσία του Θεού. “Εν τη χειρί του οποίου είναι ψυχή πάντων των ζώντων και η πνοή πάσης ανθρωπίνης σαρκός.” (Ιώβ 12:10). Ο απόστολος Παύλος κήρυξε στους Αθηναίους ότι ο Θεός  “δίδει εις πάντας ζωήν και πνοήν και τα πάντα·” (Πράξεις 17:25).
 
Ο Θεός πραγματικά αγαπάει τον άνθρωπο και έχει αιώνια σχέδια γι’αυτόν: “Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.” (Ιωάν. 3:16).
Ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις ο Θεός είναι κοντά στον άνθρωπο και ο πιστός παρηγορείται και ενδυναμώνεται από τη παρουσία του Κυρίου.
 
Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθή κακόν· διότι συ είσαι μετ’ εμού· η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αύται με παρηγορούσιν. (Ψαλμός 23:4).
Μέσα από τις δοκιμασίες και ο ίδιος αγιάζεται και τελειοποιείται (Ιάκωβος 1:2-4, Α Πέτρου 5:10 ), αλλά και στους άλλους γίνεται παράδειγμα και μέσα από όλα αυτά δοξάζεται ο Θεός (Β Κορινθίους 1:3-11).
 
Επιπλέον δε τούτων οσοδήποτε δύσκολη και αν είναι η κατάσταση ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι έτοιμος να θεραπεύσει τον πιστεύοντα διότι “Αυτός τωόντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίσθη· ημείς δε ενομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλ’ αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών· η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ’ αυτόν· και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν.” (Ησαΐας 53: 4-5, Ματθαίος 8: 16-17).
Σε μία κοινωνία που χάνεται στο σκοτάδι χωρίς την αγάπη της αλήθειας ας σπεύσουμε να επιστρέψουμε στο Λόγο του Θεού.
 
Σελίδα 7 από 24

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

translate

Greek Albanian English Romanian

Ημέρες Συναθροίσεων

Κυριακή
     Προσευχή:10-11πμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:11-12πμ
Δευτέρα
     Προσευχή:7-8μμ
     Μάθημα  :8-9μμ
Τετάρτη
     Προσευχή:7-8μμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:8-9μμ
         Είσοδος Ελεύθερη
 

 

Προσευχή

 

"Κύριε, να τα χέρια μου. Ας μην αγγίξουν ποτέ κάτι που θα Σε ντρόπιαζε.
 
Να τα πόδια μου. Τα αφιερώνω σ' Εσένα. Ας μην πάνε ποτέ εκεί όπου Εσύ δεν θα πήγαινες.
 
 Κύριε, να τα μάτια μου. Ας μην κοιτάξουν ποτέ σε κάτι που θα λυπούσε το 'Αγιο Σου Πνεύμα.
 
 Τα αυτιά μου ας μην ακροαστούν ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε το Όνομά Σου.
 
Το στόμα μου ας μην ανοίξει ποτέ για να πει μια λέξη που δεν θα ήθελα ν' ακούσεις.
 
 Ο νους μου ας μην κρατήσει ποτέ ούτε μια σκέψη ή φαντασία που θα μείωνε την αίσθηση της παρουσίας Σου."
 
"Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο κατά την καρδιά Σου".

Συνδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 27 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_counterΣήμερα101
mod_vvisit_counterΕχθές189
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1141
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα2494
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8343
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας12517
mod_vvisit_counterΣυνολικές επισκέψεις900722

Μην ξεχνάς πως...

Η πίστη είναι το μέσον που μεταβάλλει

το όραμα σε πραγματικότητα,

την αποκάλυψη σε γεγονός,

την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση,

την επιθυμία σε πείρα

και το αόρατο σε ορατό.